Όλα τα βιβλία του iRead.gr


Η γένεση του κοινοβουλευτικού συστήματος και η ανάδειξη της κυβέρνησης
Εκλογικό σύστημα και πολίτευμα
Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση
Μελέτες δικηγορικής δεοντολογίας
Η θάλασσα σε απόσταση αναπνοής
Le recours parlementaire dans l' Union Européene
Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
Πληροφορική και δίκαιο
Η ισότητα εντός και διά του νόμου
Constitution, law and rights in the welfare state and beyond
Οργάνωση των εκκλησιών και διεθνείς σχέσεις
Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές
Επετηρίδα δικαίου προσφύγων και αλλοδαπών 1999
Η ιδιαίτερη φύση του εκλογικού δικαίου
Δίκαιο και υγεία
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κοινοβουλευτισμός στο πολίτευμα της 5ης γαλλικής δημοκρατίας
Η ιδέα του ελεύθερου ανθρώπου στη δημοκρατία των Αθηναίων
Ο έλεγχος του κύρους των βουλευτικών και ευρωβουλευτικών εκλογών
Constitutional Law in Hellas
Ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη
Οι εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου 1928-1932
Μεταξύ απολογίας και ουτοπίας
Περί καθηκόντων
Πεπραγμένα επταετίας 1987-1993
Εκφάνσεις μη κοσμικότητας στη νεοελληνική πραγματικότητα
Ανατολική Μακεδονία, βωμός ελευθερίας
Το τέλος μιας πανεπιστημιακής εποχής
Ιδέες για την πολιτική κατανόηση της εποχής μας
Οραματισμοί για μιαν άλλη ανώτατη παιδεία
Παιδείας τροπές, εντροπές, εκτροπές
Athletic Readings with Exercises
Σύγχρονο σύστημα φυσικής αγωγής
Professional English for the amateur athlete
Παν/πολιτικά
Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
Εισαγωγή στην ψυχολογία
Θέματα νεοελληνικής ιστορίας
Η μητριαρχία και μερικές επιβιώσεις της κατά τους ιστορικούς χρόνους
Οι βατσιμάνηδες της Μασσαλίας
Θεματικοί κύκλοι Γ΄ ενιαίου λυκείου
Ζωοδότης φονιάς
Οι Θράκες
Théodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor
Τα οικονομικά του έγγαμου κλήρου στο Βυζάντιο
Εκκλησιαστικά αξιώματα και υπηρεσίες στην πρώιμη και μέση βυζαντινή περίοδο
Η νομολογία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου σε θέματα περιουσιακού δικαίου
Είδη κυρώσεων και δικαιϊκοί κλάδοι
Γένεση του δικαίου και αρχαιοελληνική ποίηση
Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου
Η νομοθέτηση ως επιστήμη
Ελληνικά δίκαια
Προβλήματα οικονομικής και πολιτικής ηθικής στην πατερική και βυζαντινή σκέψη
Être et justice chez Aristote
Juge et sentence dans l' Égypte romaine
Θρησκεία, νεωτερικότητα και σύγχρονη πολιτισμική ταυτότητα
Εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν
Εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν
Introduction to Greek Law
Αναγκαστική εκτέλεσις
Αναγκαστική εκτέλεσις
Αναγκαστική εκτέλεσις
Δικαιοσύνη και δικαστές
Αναγκαστική εκτέλεση για χρηματικές απαιτήσεις στην πνευματική ιδιοκτησία
Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως στην πολιτική δίκη
Έρευνα
Διαιτησία
Συστήματα ανακοπής και εκπτώσεις ερημοδικίας
Το αντικείμενον της πολιτικής δίκης
Το αντικείμενον της πολιτικής δίκης
Η αντιφατική συμπεριφορά των διαδίκων στην πολιτική δίκη
Ευρωπαϊκό δίκαιο και ελληνική πολιτική δικονομία
Οι ενστάσεις στην πολιτική δίκη
Οι εμπράγματες αγωγές
Μελέτες πολιτικής δικονομίας και διαιτησίας
Αστική ευθύνη από αυτοκινητικά ατυχήματα
Η δικαστική προστασία του τρίτου στην αναγκαστική εκτέλεση κατά την ΚΠολΔ 936
The Case for Contractual Solutions in the Third Party Pure Economy Loss
Les éléments objectifs et les éléments subjectifs de la responsabilité du fait des produits défectueux et la protection du consommateur
Το δικαίωμα στο βιομηχανικό σχέδιο και υπόδειγμα
Ανταγωνισμός ή συνεργασία
Ερμηνεία εμπορικού και ναυτικού δικαίου
Το δίκαιον των εμπορικών εταιριών
Θέματα αστικού, εμπορικού και δικονομικού δικαίου
Το σήμα υπηρεσιών
Το δικαίωμα επί της εφευρέσεως
Το δίκαιο της επιθαλάσσιας αρωγής κατά τον Κ.Ι.Ν.Δ. και τη σύμβαση των Βρυξελλών του 1910
Αθέμιτος ανταγωνισμός. Δίκαιο διακριτικών γνωρισμάτων
Σύγχρονες μορφές έγγραφης συναλλαγής
Οι επιπτώσεις από την απελευθέρωση των κεφαλαίων στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά
Groups of Companies
Hellenic Insurance Law
Corporations and Partnerships in Hellas
Begriff und Geltungsgrundlagen der Rechtsanalogie
Κώδικας συνεταιρισμών
Κώδικας ποινικής δικονομίας
Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας
Συνεταιριστικός κώδικας
Κωδικοποίηση νομοθεσίας περί μέσων ενημέρωσης
Κώδικας εισπράξεως δημοσίων εσόδων και συναφείς διατάξεις
Εμπορικός νόμος
Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι
Dictionaire Français-Grec, Grec-Français
Κωδικοποίηση νομοθεσίας ιδιωτικής ασφάλισης
Κωδικοποιημένη συλλογή κανόνων εργατικού δικαίου
Διοικητική δικονομία
L' idée d' homme libre dans la république des Athéniens
Ενοχικό δίκαιο
Η χρησικτησία
Πολεοδομική νομοθεσία και οροφοκτησία
Η ανάκληση διαθήκης
Η δικαστική συμπαράσταση
Το συναινετικό διαζύγιο στη Θράκη
Η παροχή διόδου κατά τα άρθρα 1012-1017 του ΑΚ
Οικογενειακό δίκαιο
Βασικοί θεσμοί του ιδιωτικού δικαίου
Βασικοί θεσμοί του ιδιωτικού δικαίου
Βασικοί θεσμοί του ιδιωτικού δικαίου
Η υιοθεσία ενηλίκων
Οικογενειακό δίκαιο
Εμπράγματο δίκαιο
Γενικές αρχές
The Web of the EU's Intellectual Property, Free Movement of Goods and Competition Rules
Ιατρική ευθύνη για μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς κατά το ελληνικό και το αγγλοσαξονικό δίκαιο
Εισαγωγή στο ιδιωτικό δίκαιο και στοιχεία γενικών αρχών αστικού δικαίου
Μανία καταβρόχθισης
Το blues των ψαράδων
Κείμενα διοικητικού δικαίου
Έννοια και βασική διάκριση των κυρώσεων στο ελληνικό θετικό δίκαιο
Η εξέλιξη των δικονομικών κανόνων που αφορούν τις διοικητικές συμβάσεις στο γαλλικό διοικητικό δίκαιο
Εκκλησιαστικά άτακτα
La notion de victime dans la jurisprudence de la cour europeenne des droits de l' homme
Η θεσμική λειτουργία των κοινοβουλευτικών ομάδων
Υπόθεση Bosman
Τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων στα καταστατικά τους
Το δικαίωμα της ψήφου των ναυτικών
Υποαντιπροσώπευση γυναικών και δημοκρατία
Η κομματική δραστηριότητα των δημοσίων υπαλλήλων
Κράτος και ανενέργεια του νόμου
Μελέτες Ι
Η αντικατάσταση του πρωθυπουργού
Το Σύνταγμα και τα πολιτικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων
Νομική θεωρία και πράξη για τους μάρτυρες του Ιεχωβά
Εκκλησία και πολιτεία
Ο επίκαιρος κοινοβουλευτικός έλεγχος
Βιβλιογραφία συνταγματικού δικαίου
Το Σύνταγμα του 1975/1986
Ο θεσμός της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το ισχύον Σύνταγμα
Πολιτική ιστορία της Ελλάδας 1828-1975
Η κυβερνητική πολιτική για τη διαμόρφωση συντονιστικού διοικητικού φορέα της δημόσιας διοίκησης κατά τα έτη 1945-1965
Τα βασικά του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου
Κυβέρνηση, συλλογική λειτουργία και πολιτική ευθύνη
Η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του ΣτΕ
Ο νόμος 1700/1987 και η πρόσφατη κρίση στις σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας
Σύνταγμα και πολιτική πραγματικότητα
Η διοικητική ενημέρωση του ιδιώτη ως προς την ενδικοφανή προσφυγή και τα ένδικα βοηθήματα που διαθέτει
Η ερμηνεία του Συντάγματος και τα όρια του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων
Η θεωρία των εξαιρετικών περιστάσεων και το ελληνικό διοικητικό δίκαιο
Η συναινετική αναθεώρηση
Συνταγματικό δίκαιο. Ατομικά δικαιώματα
Εις τα όρια της ακαδημαϊκής ελευθερίας
Η συνταγματική κατοχύρωση της μονιμότητος των δημοσίων υπαλλήλων και η νομολογιακή επεξεργασία του θεσμού
Η κατά το άρθρον 105 εισαγ. Ν.Α.Κ. έννοια της χάριν του γενικού συμφέροντος κείμενης διατάξεως
Ο συμβιβασμός στη διοικητική διαδικασία
Ο κανονισμός της Βουλής του 1987
Ελληνική συνταγματική τάξη και ευρωπαϊκές κοινότητες στις διεθνείς σχέσεις
Επικαιρικά συνταγματικά ζητήματα 1983-1994
Όψεις της δικαστικής προστασίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
Η ελληνική επανάσταση του 1821 στον καθρέφτη της ρωσικής ποίησης
Σκαρίφημα προσωπικής μυθολογίας
Ανωτέρα βία
Στη δροσιά των κήπων μου
Η κομμένη κεφαλή
Η άγνοια
Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου ως πεζογράφος
Κριτική φιλοσοφία και λογική των θεσμών
Αινιγματικά πρόσωπα
Ο βίος του Ζοζέφ Ρουλέν. Κύριοι και υπηρέτες
Πέραν της αρχής της ηδονής
Η Βασούλα η μαγισσούλα κάνει το σχολείο άνω-κάτω
Η Βασούλα η μαγισσούλα μπαίνει μες στα παραμύθια
Μουμού, ο ατρόμητος
Τα λόγια των πράξεων
Πνευματική πανοπλία
Ίχνη φυγής
Η Νεφέλη
Εις αύξησιν αρετής
Εν κόλποις Αβραάμ αναπαύσαι
Στα όνειρα πάντα η Αφρική
Κοινωνική δικαιοσύνη και ορθόδοξη θεολογία
Από πτερύγων άμβωνος
Όκνος
Ήχος απομακρύνσεων
Η μυστική παρουσία
Μελένια μάτια
Υπαρξιστές και μυστικιστές
Το δικαίωμα του πόθου
Τα χρονικά των κήπων
Τσι γκονγκ για υγεία και πολεμικές τέχνες
Ο δρόμος των λευκών νεφών
Η διερεύνηση της γης
Υπολογισμός κατασκευών Ι
Γερμανική γραμματική και ασκήσεις
Η φυσική αγωγή στο γύρισμα του αιώνα
Τουριστική ανάπτυξη
Ψυχιατρική νοσηλευτική φροντίδα
Τεχνολογία των δομικών υλικών
Τεχνικό σχέδιο
Τεχνικό σχέδιο
Εγκυκλοπαίδεια εφαρμογών σχεδίασης και χρώματος
Εγκυκλοπαίδεια των τεχνικών της ζωγραφικής
Μαρμελάδες
Αγαπημένε μου! Τρομοκράτη!!
Αναπάντεχο φτερούγισμα θνητών
Ζωή σαν μυθιστόρημα
Άργησα πολύ να ζήσω
Είκοσι χρόνια σιωπής
Αγώνας ταχύτητας
Σσσ... θα είμαι τάφος!
Τα κάναμε θάλασσα
Κοκό
Γούτσου
Νιάου
Μπερ
Χοπ
Τσίτα
Μαρίζα στην πρίζα
Έντι ο ντετέκτιβ
Κορίτσια ο Τιτέφ
Ο στρουμφοναύτης. Η στρουμφομηχανή της βροχής
Κίπερ μια μέρα με βροχή
Κίπερ μια μέρα με ήλιο
Μην τα θέλουμε όλα δικά μας
Χωρίς τον μπαμπά και τη μαμά
Πολύ κακό για το τίποτα
Ποιός φοβάται το γιατρό;
Τρέλα είναι, θα περάσει
Παιχνιδοσελίδες για το κόκκινο
Παιχνιδοσελίδες για το κίτρινο
Παιχνιδοσελίδες για το πράσινο
Παιχνιδοσελίδες για το μπλε
Παιχνιδοσελίδες για το μοβ
Παιχνιδοσελίδες για το πορτοκαλί
Παιχνιδοσελίδες για το άσπρο και το μαύρο
Παιχνιδοσελίδες για το ροζ
Παιχνιδοσελίδες για το γκρι
Παιχνιδοσελίδες για το καφέ
Παιχνιδοσελίδες για τα χρώματα
Πρώτος κύκλος
Η μετα-σοσιαλιστική αριστερά
Η ψυχή του κ. Cogito και άλλα ποιήματα
Σαπφούς σάπφειροι
Ο ιερώνυμος τραγωδιστής πάνω στα βράχια
Ταναΐς
Σημεία στίξης
Η παλαιά διαδρομή
Ανοσοποίηση
Ονειροτριβείο
Επιθνησεύς
Κοσμικά ωότυπα
Νύχτα, μοναξιά, έρωτας
Σελίδες σκόπιμα λευκές
Έντεκα ποιήματα
Από τον Γουτεμβέργιο στον Έντισον
Στοχαστικές προσαρμογές
Μήπως θυμάσαι τη Μιμί-λα-Ροζ;
Στρογγυλές κουβέντες
Στο όνειρο πάντα η Πελοπόννησο
Ξαναδιαβάζοντας τον Θουκυδίδη
Κρίτων Αθανασούλης
Πόλερως
Χαιρετισμούς από την Ελλάδα
Η παρακμή και η πτώση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
Γιατί;
Ποιήματα της παλιάς ζωής
Το ακραίο σημείο της παράστασης
Βοήθεια γειτόνοι
12 μήνες 13 φεγγάρια
Όσοι αγαπούν δεν απατούν
Θα σου χαρίσω τ' αστέρι μου
Μόνο μη με κοιτάς στα μάτια
Μπόκα Λούπο
Βάσανα που 'χει ο έρωτας
Δικά σου βήματα στην άμμο
Εσωτερική ασφάλεια και κοινωνία του ελέγχου
Οι συνέπειες της νεοτερικότητας
Οι δολοπλόκοι
Από το Άμστερνταμ στη Νίκαια
Η δυναμική του χρηματοοικονομικού συστήματος
Υπερεθνικές κοινωνικές πολιτικές την εποχή της παγκοσμιοποίησης
Η οικονομία των μαιευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα
Η επιθυμία της Κιάντα
Μάνατζμεντ: Πως να το εφαρμόζετε
Η σεξουαλικότητα σ΄ένα πιάτο θαλασσινά
Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους μουσουλμάνους της Θράκης
Ηγέτης στις αλλαγές
Όλοι οι σωστοί ελιγμοί
Το μοντέλο γενικής ισορροπίας του John v. Neumann
Νεοελληνική γλώσσα Β΄ γυμνασίου
Διαδρομές στη σιωπή
Ο αβέβαιος εκσυγχρονισμός
Ο βαλσαμωμένος γάτος
Φεύγω
Για το λαό και το έθνος
Η λέσχη των τιποτένιων
Minima memorialia
Πες μου κάτι
Θεωρία της δικαιοσύνης
Γη των πατέρων και των προδοτών
Ουδέτερος παρατηρητής
Όπου γίνεται λόγος για το σκάκι, την πανουργία του Κασπάροφ, την προοπτική, τα ερωτικά παιχνίδια, τις σκέψεις του Πασκάλ και του Μίλαν Κούντερα
Επιχείρηση Σάυλωκ
Ένα βιβλίο είναι ένα απλωμένο χέρι προς χαιρετισμό
Ηρόδοτος: Οκτώ νουβέλες και τέσσερα ανέκδοτα
Ταξίδι στη Ρωσσία
Η ανεξακρίβωτη σκηνή
Αρχέτυπες εικόνες
Η ανάσταση και η γλώσσα
Δύστηνος άγγελος
Τα παραμύθια των αδελφών Γκριμμ
Πανηγυρισμοί
Χώρος δυνατών θέσεων
Τρίτον από της αληθείας
Don Giovanni
Ουκ έστιν ώδε
Ανδρέας Εμπειρίκος. Μυθολογία και ποιητική
Το κτίσμα
Το παλίμψηστο του Μάκβεθ
Μια περίπτωσις ιδεοψυχαναγκαστικής νευρώσεως με πρόωρες εκσπερματώσεις και άλλα ψυχαναλυτικά κείμενα
Ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές. Το αίνιγμα της τοξικομανίας
Ο πίνακας του Χόντλερ
Παλινωδία για τη μονή Δαφνίου
Ακαρεί
Αντίξοες συνθήκες 86-87
Αγγελική και Λουίτζι
Βάσει σχεδίου
Τα παραμύθια των σκουπιδιών της μπερτζή Κριστίν
Η τρομοκρατία στο μπουντουάρ
Η ζωή μου με τον Αντουάν
Νύχτα
Το στοιχειό της λίμνης
Κόμικς, παιδί και αστείο
Βρομύλω
Διογένης ο Κυνικός
Χαρακτήρες. Για την αλαζονεία. Περί χαρακτήρων
Της μεταπολίτευσης χαμένη γενιά
Μίκης Θεοδωράκης το χρονικό μιας επανάστασης 1960-1967
Οι κακόμοιροι οι άνδρες
Στοιχειωμένος
Ξημέρωσε νύχτα
Ο δράκος
Βιολογία Γ΄ γυμνασίου
Μαθηματικά Γ΄ γυμνασίου
Τα λάφυρα του Αυγούστου
Ηδονικές συναντήσεις
Ελληνιστικό ισλάμ
Το μυστικό να μην κολλάς
Ανθοϊάματα
Ενισχύστε τη νοημοσύνη σας
Θεραπεύοντας το παιδί μέσα σου
Ο θεραπευτής είναι μέσα σου
Αρωματικός αισθησιασμός
Πολύπλευρη ρυθμική αγωγή
Το να χάνεις είναι ζήτημα μεθόδου
Ο ιππότης με τη σκουριασμένη πανοπλία
Αναμνήσεις από τη Μακρόνησο
Ο μανδραγόρας και οι μυστηριακές του δυνάμεις
Το μήνυμα
Χλομή φωτιά
Εισαγωγή στο έργο της Μέλανι Κλάιν
Εδώ αρχίζει τ' όνειρο
Μάθηση και διδασκαλία
Τα λουτρά της Ελλάδας
Η δυσλεξία και πως αντιμετωπίζεται
Ελληνικά Δ΄ δημοτικού
Η οικογεωγραφία της Μεσογείου
Το μυστικό των Ματσίνι
Ηώθεν
Τελευταία υπόσχεση
Η πρώτη μου εγκυκλοπαίδεια των ζώων
Μύθοι από τους μύθους του Λαφοντέν
Μύθοι από τους μύθους του Λαφοντέν
Με τα μάτια της καρδιάς
Ο νάνος και η Γαριδούλα
Το βιβλίο του Ιορδάνη Γαβρά
Ειδικός απεσταλμένος
Ψίθυροι στο σκοτάδι
Οι δραπέτες
Οι σιωπές του έρωτα
Τα ίχνη του αίματος
Το αίμα της γοργόνας
Η ελληνο-τουρκική σύγκρουση από την Κύπρο έως τα Ίμια, τους S-300 και το Ελσίνκι 1955-2000
Παράμετροι εξωτερικής πολιτικής
Πολιτισμός και πολιτική
Φουρτουνάκηδες και Βροντάκηδες
Μεσνεβί
Οι προλαλήσαντες
Η επιθυμία
Η μαρτυρία του ανθρώπου
Η αμφισβήτηση του κατεστημένου
Αγωνιώδης θητεία
Αμερικανική ανθρωπογεωγραφία
Αυτοψία της εποχής
Μυστήριο
Μουσική
Σκύλλα και Χάρυβδις
Μακρινό μοναχικό φεγγάρι
Ο κυνηγός και τ' αγρίμια
Παιδεία ελευθερίας
Πολιτισμός του σώματος
Το σημείο της στίξης
Σημειώσεις γενικής δοκιμής
Τα φαντάσματα
Μύθος και πραγματικότης της αστικής κοινωνίας
Ο παραδόξ βασιλιάς
Άβελ Σάντσεθ
Ο παίχτης του σκακιού
Το θέμα του καιρού μας
Ο άγγελος στο πηγάδι
Ο ευρωπαϊκός μηδενισμός
Η πόλις και ο άνθρωπος
Οι κατοικίες
Ανάβαση στο όρος Κάρμηλο
Δον Χουάν Τενόριο
Πνευματικό άσμα
Ποιήματα
Η εξέγερση των κυριών
Η αντιπαγανιστική νομοθεσία της ύστερης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μέσα από τους κώδικες
Με διαφορετικό πρόσωπο
Περί μεταφράσεως
Περί Ίσιδος και Οσίριδος
Αντιοχικός
Αντιμέτωποι με τη φτώχεια
Ο μικρός ήρως
Ο εθνικισμός
Μαρτυρίες σε ηχητικές και κινούμενες αποτυπώσεις ως πηγή της ιστορίας
Οι αόρατες πλειοψηφίες
Πυθαγόρου βίος
Το ημερολόγιο της Αγίας Περπέτουας
Εισαγωγή στην πολιτική επικοινωνία
Όψεις του ελληνικού εθνικισμού στην Κύπρο
Ιστορική κοινωνιολογία
Εις ανάμνησιν στιγμών ελκυστικών
Μακεδόνες και Παναθήναια
Το έργο και η ομιλία του ανθρώπου
Το έργο και η ομιλία του ανθρώπου
Μελέτες και άρθρα
Ιουλιανός
Η Ελλάδα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο 1917-1918
Ιστορία του ελληνιστικού κόσμου
Η εποχή των αυτοκρατοριών 1875-1914
Η ρωμαϊκή μυθιστορία
Οι φωτογραφίες του Γιώργου Σεφέρη
Πόλις
Γραμματική των πολιτισμών
Η γέννηση μιας πρωτεύουσας
Βίος του Αγίου και Μεγάλου Νικολάου
Νεανικό τετράδιο 1820-1828
Νεανικό τετράδιο 1820-1828
Δεύτερο τετράδιο νεανικό
Δεύτερο τετράδιο νεανικό
Η γυναίκα με το φεγγάρι
Το φυλαχτό
Αταξίες ξανά
Περί βλακείας
Η προϋπόθεση της γραφής
Μια νύχτα στον σιδηρόδρομο του γαλαξία
Οι δρόμοι του Χόλιγουντ
Το πρόσωπο του φόβου
Με τα μάτια ενός σκύλου
Η μαφία των κληρονόμων
Η ένοικος του γαλάζιου φορέματος
Τα πρώτα μου αγγλικά
Μαθαίνω την ώρα
Η ακρίδα με τα κόκκινα γοβάκια
Το γατάκι που ήθελε να γίνει αστροναύτης
Ο τελευταίος των Μοϊκανών
Πατάτα τρακ!
Με το ποδήλατο του ανέμου
Ο κρυμμένος θησαυρός
Ο σημαδεμένος
Εφιάλτης στον πύργο
Στα ίχνη της συμμορίας
Τρίτος χρόνος στο Σαιν Κλαιρ
Α β γ... ω αλφαβητάριο κολλητό!
Μαθαίνω να μετρώ σε ευρώ
Μια μέρα με τον Γουίνι
Ο Μπαγκς Μπάνυ και οι αριθμοί
Ο μικρός Συλβέστρο και η ώρα
Λόγια καρδιάς για την αγάπη
Λόγια αγάπης για το αρκουδάκι
Λόγια καρδιάς για τη μητέρα
Λόγια καρδιάς για τη φιλία
Ο Γουίνι - όνειρα γλυκά
Ο Τίγρης - τρελά χοροπηδητά
Ροβινσών Κρούσος
Ο πρίγκιπας και η μαγεμένη νεράιδα
Ζήτω οι πρωταθλητές!
Ζήτω τα σπορ!
Ζήτω το ποδόσφαιρο!
Ζήτω το μπάσκετ!

Βιβλία - Όροι χρήσης