Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Η σύνθετη διοικητική ενέργεια

0
Πρόκειται για την πρώτη μονογραφία στην Ελλάδα αναφορικά με τη σύνθετη διοικητική ενέργεια, παρόλο που η σημασία του θέματος είναι πολύ μεγάλη και έχει απασχολήσει πολύ συχνά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο έργο αυτό αναλύονται ο ορισμός της έννοιας, η διάκριση αυτής από συγγενείς πράξεις, καθώς και το δικονομικό καθεστώς της σύνθετης διοικητικής ενέργειας στην ελληνική και την κοινοτική έννομη τάξη.

Στα πλαίσια της ελληνικής έννομης τάξης αναλύονται ειδικότερα: - Η τυπολογία της σύνθετης διοικητικής ενέργειας - Η σχέση μεταξύ των περισσοτέρων συστατικών αυτής πράξεων αλλά και οργάνων - Διάκριση αυτής από τις συναφείς πράξεις, από το συνδυασμό εκτελεστών και μη εκτελεστών πράξεων, από την αλληλουχία πράξεων με χαλαρό δεσμό μεταξύ τους - Ο ρόλος του δικαστή και του νομοθέτη στη διαμόρφωση της νομικής αυτής έννοιας - Το δικονομικό καθεστώς (η προσβαλλόμενη πράξη, οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως, το βάσιμο της αιτήσεως ακυρώσεως, η σχέση αυτής με την παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας κ.λπ).

- Οι συνέπειες της ακυρωτικής απόφασης (ακύρωση ενδιάμεσης πράξεως, ακύρωση της τελικής πράξεως, ακύρωση αποσπαστών πράξεων). Στα πλαίσια της κοινοτικής έννομης τάξης εξετάζονται μεταξύ άλλων: -Η τυπολογία της σύνθετης διοικητικής ενέργειας -Η διάκριση αυτής από την διακρατική διοικητική πράξη -Τα στοιχεία της στο κοινοτικό επίπεδο -Το νομικό καθεστώς -Η παρεχόμενη δικαστική προστασία.


Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2005
Σελίδες: 482
ISBN: 978-960-301-999-2Με τη συνεργασία:
Η σύνθετη διοικητική ενέργεια - iRead.gr