Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Εισαγωγή στην πυρηνική τεχνολογία

0
Το ανά χείρας βιβλίο καλύπτει σχεδόν το σύνολο του εύρους της πυρηνικής τεχνολογίας, χωρίς όμως να ασχολείται με τη σύντηξη. Η διδακτική εμπειρία των είκοσι ετών, που έχουν παρέλθει από την πρώτη έκδοση (1984), οδήγησε σε νέο σχεδιασμό μεγάλου μέρους του περιεχόμενου του βιβλίου.

Οι στόχοι του νέου σχεδιασμού είναι: · να καταστεί ευκολότερη η κατανόηση δύσκολων εννοιών και μεθοδολογιών, · ο εκσυγχρονισμός ορισμένων γνωστικών αντικειμένων και · η προσθήκη θεμάτων πιο πρόσφατου επιστημονικού ενδιαφέροντος. Οι σημαντικότερες αλλαγές και προσθήκες είναι οι εξής: Η επιβράδυνση νετρονίων με ελαστικές σκεδάσεις (κεφάλαιο 2.

8) παρουσιάζεται τώρα με απλούστερο τρόπο. Η αυστηρή μαθηματική διατύπωση της κινητικής των ελαστικών σκεδάσεων παρουσιάζεται, για όποιον ενδιαφέρεται, στο παράρτημα Ι.

Οι αλληλεπιδράσεις ύλης και ακτινοβολιών (κεφάλαιο 2.10), η ανίχνευση και μέτρηση ακτινοβολιών (κεφάλαιο 2.

11), τα φάσματα ραδιενεργών διασπάσεων (κεφάλαιο 2.12) και οι εφαρμογές (κεφάλαιο 2.

13), αναπτύσσονται με εντελώς νέο τρόπο. Ιδιαίτερα, όσο αφορά το θέμα της ανίχνευσης και μέτρησης των ακτινοβολιών, επιδιώχθηκε η προσέγγιση πλήρους παρουσίασης, σε μεγάλη έκταση, λόγω του πρακτικού ενδιαφέροντος, που έχει σε μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών, βιομηχανικών, ιατρικών κ.

ά. εφαρμογών, στη χώρα μας.

Για τους ίδιους λόγους προστέθηκε το παράρτημα ΙΙ (μετρούμενα φάσματα γ). Η θεωρία διάχυσης νετρονίων (ενότητα 4) αναδιατυπώθηκε, με απλή εισαγωγή των εννοιών, των εξισώσεων, των μεθοδολογιών επίλυσής των και των ορίων αξιοπιστίας του μοντέλου διάχυσης.

Η ενότητα 4 αρκεί για την κατανόηση της θεωρίας αντιδραστήρων, η οποία ακολουθεί. Η σχετικά δύσκολη, αυστηρή μαθηματική διατύπωση της εξίσωσης μεταφοράς (εξίσωση Βoltzman) και της μετάβασης από αυτήν στην εξίσωση διάχυσης, παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Η ενότητα της ακτινοπροστασίας (ενότητα 7) είναι και αυτή εντελώς νέα, προκειμένου να είναι συμβατή με τους σύγχρονους κανονισμούς ακτινοπροστασίας. Προστέθηκαν οι ενότητες της διαχείρισης των ραδιενεργών καταλοίπων (ενότητα 8) και των ατυχημάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις (ενότητα 9), ενώ στο παράρτημα ΙV δίδονται λεπτομέρειες για το ατύχημα του Τσέρνομπιλ και των επιπτώσεων του ατυχήματος διεθνώς και στη χώρα μας.

Στο παράρτημα Δ δίνονται στοιχεία της πυρηνικής ηλεκτρικής ενέργειας, διεθνώς.

Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Ζήτη
Έτος έκδοσης: 2005
Σελίδες: 522
ISBN: 978-960-431-961-9



Με τη συνεργασία:
Εισαγωγή στην πυρηνική τεχνολογία - iRead.gr